0

Reštaurovanie audio záznamu vo Wavelab 8

Iste sa už nejeden z vás stretol s tým, že po skončení eventu a následnej práci vrámci post produkcie ste objavili vo vašej audio stope šum alebo brum (prípadne oboje) z včas neodhaleného iného zdroja. V nasledujúcom tutoriály vám priblížime reštaurovanie audio záznamu v programe Wavelab od nemeckej spoločnosti Steinberg, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou mnohých svetoznámych zvukových inžinierov a audio producentov.

Pôvodný audio záznam pred a po úprave nájdete na konci článku.

Steinberg Wavelab

Po spustení WaveLabu zvolíme požadovaný audio file z File Browseru.

Steinberg Wavelab

V našom prípade má nahrávka výrazný šum a brum kvôli použitiu poškodeného prepojovacieho kábla. Ako prvý použijeme Sonnox DeNoiser, ktorý vyberieme kliknutím na prvú roletku v okne Effects. Všetky ďalšie použité filtre, efekty a ekvalizér vyberieme rovnakým spôsobom.

Steinberg Wavelab

Nastavenie DeNoiseru je závislé od kvality danej nahrávky a úrovne hladiny šumu. S úpravou začíname na defaultných hodnotách Sensitivity a Attenuation (0,0dB a -4,5bB). Adapt zvoľte ak sa šum mení v čase, Freeze ak je šum statický. Túto hodnotu vám zobrazuje žltá linka na grafe. Pomocou faderu Sensitivity nájdite správnu rovnováhu citlivosti medzi príliš nízkou (málo odstráneného šumu) a príliš vysokou (príliš veľa odstráneného signálu). Upravte Attenuation na čo najviac príjemný zvuk. Príliš veľa môže zhoršiť zvuk buď znížením jasnosti zvuku alebo vnesením low-level skreslenia. Pomocou HF Limit môžete obmedziť šírku pásma.

Steinberg Wavelab

Pre potlačenie brumu použijeme Sonnox DeBuzzer. Nastavenie DeBuzzeru je závislé od charakteru brumu v konkrétnej nahrávke. S úpravou začíname na defaultných hodnotách Sensitivity a Attenuation (90% a -48bB). Ak poznáte frekvenciu brumu vyberte ju pomocou otočného knobu alebo zadaním do pola pre frekvenciu. Režim AUTO umožňuje detekovať zmeny vo frekvencii brumu. Pole DETECT zobrazuje mieru detekovaného brumu na zvolenej frekvencii. Režim AUTO používajte v prípade, že brum sa mení v čase. Režim FREEZE použite pre výber konkrétnej frekvencie. FINE ADJUST môžete použiť pre zvýšenie rozlíšenia v konkrétnom pásme. Režim HUM odstráni harmonické kmity do 800Hz. Ak počujete harmonické kmity na vyšších frekvenciách, použite režim BUZZ, ktorý odstraňuje harmonické kmity do 4000Hz. Ak nepočujete žiadne vyššie harmonické kmity uistite sa, že používate režim HUM pre zachovanie pôvodného zvuku čo najviac ako je to možné.

Steinberg Wavelab

V našom prípade bol brum výrazný. Pre tento konkrétny prípad sa nám osvedčilo použiť DeBuzzer ešte raz s mierne odlišným nastavením.

Steinberg Wavelab

Pre vyzdvihnutie potlačených frekvencií charakterom mikrofónu a použitím predchádzajúcich filtrov použijeme eqvalizér. V okne Effects vyberte Voxengo CurveEQ. Nastavenie ekvalizéru je závislé od použitého mikrofónu, snímaného zdroja zvuku a vašeho subjektívneho vnímania.

Steinberg Wavelab

Použitím filtrov a ekvalizéru naša nahrávka stratila na celkovej intenzite. Pre jej vyzdvihnutie sme použili EnvelopeShaper.

Steinberg Wavelab

Pre výraznejšiu slabiku po piatej sekunde sa náš zvukový záznam dostáva do peaku. Pre tento prípad zvolíme Limiter, s nastavením -1dB.

Steinberg Wavelab

Po skončení úprav, uložíme upravené audio kliknutím na roletku File a vyberieme možnosť Export a Render…

Steinberg Wavelab

Otvorí sa nám okno Render, v ktorom vyberieme cieľový adresár, názov súboru prípadne ďalšie nastavenia formátu súboru.

Steinberg Wavelab

Pred úpravou:

Po úprave: